ضرغام فرامرزی نیا

ضرغام فرامرزی نیا

دکترا مدیریت آموزشی

۰ارتباط ۵مهارت
خوزستان | اهواز
دکترا دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۵ - ۱۳۹۹
دکترا مدیریت آموزشی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات