احسان عادل

احسان عادل

دکترا روانشناسی مشاوره خانواده

۴۴ارتباط ۸مهارت
کرمانشاه | نودشه
مشاور
تیمارستان رضاعی تهران
دکترا دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۴ اکنون
دکترا روانشناسی مشاوره خانواده
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مشاور
تیمارستان رضاعی تهران
مهارت ها
| ۲۷نفر
لیلا رحیم پورnasrin rafieeمحمد حسن پورافشین صدیق انزابیمحمدرضا قربانی
| ۲۶نفر
لیلا رحیم پورnasrin rafieemaryam sarvariمحمد حسن پورافشین صدیق انزابی
| ۲۶نفر
لیلا رحیم پورnasrin rafieeمحمد حسن پورمحمدرضا قربانیمهسا ابوالفضلی
| ۲۵نفر
لیلا رحیم پورnasrin rafieemaryam sarvariمحمد حسن پورافشین صدیق انزابی
| ۲۵نفر
لیلا رحیم پورnasrin rafieeافشین صدیق انزابیمحمدرضا قربانیمهسا ابوالفضلی
| ۲۴نفر
لیلا رحیم پورnasrin rafieeافشین صدیق انزابیمحمدرضا قربانیمهسا ابوالفضلی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
آموزش موسیقی سنتی(ساز تخصصی دف)
آدرس کانال مکانی برای خودشناسی جهت مشاوره نیازمندان
مشاوره تلفنی