تعمیرکار سبز

تعمیرکار سبز

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | نظر آباد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات