مهسا مسجدی

مهسا مسجدی

کارشناسی ارشد زمین شناسی

۰ارتباط ۱۳مهارت
تهران | تهران
زمین شناس مهندسی
دریا نگار پارس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد زمین شناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
رایانه کار 1
موسسه خبره
۱۳۹۰
رایانه کار 2
موسسه خبره
۱۳۸۶
اتوکد
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
زمین شناس مهندسی
دریا نگار پارس
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
نماینده
بیمه سامان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارمند بیمه
بیمه آیران
پروژه‌ها
تهیه اطلس جامع خلیج فارس
زمین شناس مهندسی در دریا نگار پارس
بررسی و تکمیل دستور‌العمل اندازه‌گیری مشخصه‌های دریایی
زمین شناس مهندسی در دریا نگار پارس
پروژه‌ها
مقایسه نتایج پایداری تونل زیارباغ بر اساس نرم افزارPlaxis
دکتر علی قنبری و مهسا مسجدی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات