حسن حسومی

حسن حسومی

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | مهرشهر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات