مجتبی کیوانلو

مجتبی کیوانلو

کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت

۱ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات