باس رنتال

باس رنتال

کارشناسی MBA فناوری اطلاعات

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
طراح
باس رننتال
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی MBA فناوری اطلاعات
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
طراح
باس رننتال
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات