مریم ذوالفنون

مریم ذوالفنون

کارشناسی مهندسی برق مخابرات

۳ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
کارمند اداری
پتروکیان پویش
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارمند اداری
پتروکیان پویش
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
نتورک پلاس
درجه کارشناسی مهندسی برق مخابرات از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
توضیحات
چندویژگی بارز من که میتواند درپیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد، روحیه تیمی من است که کار درانجمن برق هم این روحیه را درمن
تقویت نمود وروابط عمومی خوب وقدرت یادگیری سریع است که اگر چنانچه درمورد مطلبی نااگاه باشم ودرکار به ان نیاز داشته باشم بسیار
سریع یاد میگیرم ازطرف دیگر بیکاری درمدت زمان طلانی را دوست ندارم واین به دلیل ویژگی مسئولیت پذیری من است که نسبت به خود
وزمانی که درحال گذراست .این مشخصه وجود دارد.
ازطرفی دیگر علاقه من به روانشناسی ومطالب انگیزیشی وکتبی دراین زمینه نظیر کتاب موفقیت های نامحدود آنتونی رابینز باعث شده
تانسبت به کار و.. احساسمثبت بیشتری داشته باشم واعتماد به نفسبالایی دراین زمینه بگیرم وباانگیزه وتصمیم قاطع تر علاقه مند به کاری
باشم که دران هم ازکار لذت برده وهم با پیشرفت خود واراده قوی باعث پیشبرد اهداف سازمانی شما شوم