معصومه عبدالوند

معصومه عبدالوند

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | خرمشهر
کارمند
بیمه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارمند
بیمه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
معلم ریاضیات
مدرسه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات