حمید چیدان

حمید چیدان

کاردانی حسابداری دولتی

۰ارتباط ۱مهارت
ایلام | آبدانان
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی ایلام
تحصیلات
مرکز جامع  علمی کاربردی ایلام
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کاردانی حسابداری دولتی
توضیحات