مهدی میرزایب

مهدی میرزایب

کاردانی نفت اکتشاف

۰ارتباط ۰مهارت
ایلام | مهران
کاردانی دانشگاه پیام نور واحد پارسیان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد پارسیان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی مهندسی نفت اکتشاف
توضیحات