طیبه حسینی

طیبه حسینی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | هرسین
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی ایلام
تحصیلات
مرکز جامع  علمی کاربردی ایلام
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات