زینب لاله قلمی

زینب لاله قلمی

کارشناسی آمار

۰ارتباط ۱مهارت
گیلان | لنگرود
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز رودسر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز رودسر
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL
فنی و حرفه ای
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات