امیر محمدی

امیر محمدی

مهندسی صنایع

۳ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کارشناس
شرکت پروجان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناس
شرکت پروجان
مهارت ها
| ۲نفر
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات