راخرببز لهتدبیف

راخرببز لهتدبیف

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۳مهارت
همدان | همدان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات