علیرضا استکی زاده

علیرضا استکی زاده

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۷۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات