سیستم همکلاسی یاب آرمانگر

با سیستم "همکلاسی یاب" ، همکلاسی‌ها و هم دانشگاهی‌های خود را بیابید و با آن‌ها در ارتباط باشید.

سیستم همکلاسی یاب آرمانگر

شبکه سازی

امکان ایجاد یک پروفایل حرفه ای و گسترش دامنه روابط در حوزه کاری خود.

رزومه استاندارد/ رایگان

با ساختن پروفایل در آرمانگر، می توانید اطلاعات خود را در قالب رزومه دانلود کنید.

معرفی خود

با ایجاد یک پروفایل حرفه ای در آرمانگر، در فضای مجازی خود را حرفه ای مطرح کنی.

حس اطمینان

در محیطی که هدف آن ایجاد فضای حرفه ای برای کاربران است.

موقعیت های شغلی

مطلع شدن از موقعیت های کاری، از طریق آگهی و دامنه روابط خود.

آزمون های شخصیت شناسی

در حال حاضر شما می توانید، آزمون ترکیبی MBTI و یونگ را کاملا رایگان انجام دهید.