یک راه حل جدید برای موفقیت. پیشرفت. پیشبرد.

سیستم مدیریت منابع انسانی آرمانگر، تشکیل شده از چندین قسمت متفاوت، پلتفرمی برای شرکت شما تعریف میکند که در آن می توانید منابع انسانی شرکت خود را مدیریت کنید. سهولت فرایند استخدامی هدف اصلی برنامه می باشد. که با امکاناتی که در اختیار شما قرار می دهد، دیگر استخدام متخصص جدید برای شما یک کار ساده محسوب می شود.

امکانات سیستم مدیریت منابع انسانی آرمانگر

پیشخوان

نمای کلی از وضعیت شرکت شما، درخصوص تعداد افراد استخدامی در هر روز، تعداد رزومه های ارسال شده، تعداد افرادی که آگهی شما را مشاهده کرده اند، وضعیت آگهی های استخدامی و وضعیت کاربران را به صورت نموداری برای شما نمایش می دهد.

آگهی ها

بعد ثبت شرکت خود شما می توانید آگهی استخدام برای شرکت خود ثبت کنید. در این بخش ما هرچند آگهی که تمایل داشته باشید برای شرکت خود درج کنید. آگهی های شرکت شما در این بخش نگه داری شده و شما می توانید آنها را پیش نویس، منتشر، فعال یا غیر فعال کنید.

رویدادها

تمام فعالیت های انجام شده توسط شما در بخش رویدادها نمایش داده می شود. و شما به راحتی می توانید مسیر انتخابی و فعالیت های خود را به راحتی مشاهده کنید.

بانک استعداد

تمام رزومه هایی که برای آگهی های شما ارسال می شود در بخش بانک استعداد نگه داری شده و شما می توانید در مواقع مورد نیاز از هر یک از آنها استفاده کنید.

جستجو رزومه

شما همچنین در بخش جستجوی رزومه ها این امکان را دارید که از میان تمام رزومه های موجود، جستجو نمایید و افراد مورد نیاز را انتخاب کنبد. توجه: بخش اطلاعات تماس کاربران فقط در صورت خواسته خود کاربر در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت.

امکانات سیستم مدیریت منابع انسانی آرمانگر

پیشخوان

نمای کلی از وضعیت شرکت شما، درخصوص تعداد افراد استخدامی در هر روز، تعداد رزومه های ارسال شده، تعداد افرادی که آگهی شما را مشاهده کرده اند، وضعیت آگهی های استخدامی و وضعیت کاربران را به صورت نموداری برای شما نمایش می دهد.

آگهی ها

بعد ثبت شرکت خود شما می توانید آگهی استخدام برای شرکت خود ثبت کنید. در این بخش ما هرچند آگهی که تمایل داشته باشید برای شرکت خود درج کنید. آگهی های شرکت شما در این بخش نگه داری شده و شما می توانید آنها را پیش نویس، منتشر، فعال یا غیر فعال کنید.

رویدادها

تمام فعالیت های انجام شده توسط شما در بخش رویدادها نمایش داده می شود. و شما به راحتی می توانید مسیر انتخابی و فعالیت های خود را به راحتی مشاهده کنید.

بانک استعداد

تمام رزومه هایی که برای آگهی های شما ارسال می شود در بخش بانک استعداد نگه داری شده و شما می توانید در مواقع مورد نیاز از هر یک از آنها استفاده کنید.

جستجو رزومه

شما همچنین در بخش جستجوی رزومه ها این امکان را دارید که از میان تمام رزومه های موجود، جستجو نمایید و افراد مورد نیاز را انتخاب کنبد. توجه: بخش اطلاعات تماس کاربران فقط در صورت خواسته خود کاربر در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت.