آموزش های مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان

آموزش های مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان

Sistan Baluchestan E learning Center

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
مجازی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
زاهدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از آموزش های مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از آموزش های مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 7 درصد از فارس، 7 درصد از یزد، 4 درصد از خراسان جنوبی، 4 درصد از قم، 4 درصد از ایلام، 4 درصد از اصفهان، 4 درصد از البرز، 4 درصد از خراسان شمالی، 4 درصد از مرکزی، و ۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
بیش از ۱۰ نفر
۵۶%
۵۶%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از آموزش های مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۲%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی آموزش ابتدایی علوم اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی کشاورزی آبیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی دامپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد شیمی مهندسی پلیمر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مدیریت دانش
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۶۰%
۶۰ %