دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر

دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر

Islamic Azad University of Azarshahr

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
آذرشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 25 درصد از آذربایجان غربی، 13 درصد از همدان، 13 درصد از البرز، 13 درصد از گلستان، 13 درصد از هرمزگان، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی ارشد ریاضی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئو تکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد امداد مدیریت عملیات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲ %