دانشگاه آزاد اسلامی تهران علوم دارویی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران علوم دارویی

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران علوم دارویی در آرمانگر عضو هستند که ۸۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۱۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۸۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران علوم دارویی در آرمانگر عضو هستند که ۹۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 6 درصد از مازندران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹۴%
۹۴%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران علوم دارویی در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۷۵%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی شیمی دارویی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فناوری صنایع غذایی صنعت شیرینی و شکالات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد کشاورزی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد شیمی آزمایشگاه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %