دانشگاه آزاد اسلامی زابل

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

Islamic Azad University of Zabol

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
زابل
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زابل در آرمانگر عضو هستند که ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زابل در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 9 درصد از خراسان جنوبی، 9 درصد از گلستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸۲%
۸۲%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی زابل در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد کشاورزی آب
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی شهرسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %