دانشگاه آزاد اسلامی صحنه

دانشگاه آزاد اسلامی صحنه

Islamic Azad University of Sahneh

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمانشاه
شهر
صحنه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی صحنه در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی صحنه در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمانشاه، 20 درصد از تهران، 10 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۷۰%
۷۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی صحنه در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی هنر ارتباط تصویری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %