دانشگاه ایلام

دانشگاه ایلام

Ilam University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
ایلام
شهر
ایلام
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه ایلام در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۲%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۵۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه ایلام در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از ایلام، 23 درصد از کرمانشاه، 18 درصد از تهران، 7 درصد از لرستان، 4 درصد از فارس، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
ایلام
بیش از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
کرمانشاه
بیش از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه ایلام در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۱%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی دامپزشکی بهداشت ایمنی و مواد غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۸%
۴۸ %