دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاه صنعتی بیرجند

Birjand University of Technology

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان جنوبی
شهر
بیرجند

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 25 درصد از فارس، 25 درصد از خراسان جنوبی، 13 درصد از تهران، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کاردانی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی معدن اکتشاف
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲ %