دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
زنجان
شهر
زنجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از زنجان، 13 درصد از آذربایجان غربی، 13 درصد از قزوین، 13 درصد از تهران، 7 درصد از مازندران، 7 درصد از خراسان رضوی، 7 درصد از آذربایجان شرقی، 7 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی فوریت های پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
دکترا پزشکی پزشک عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی رادیولو‍ژی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۳ %