دانشگاه فنی حرفه ای شهید رجایی کاشان

دانشگاه فنی حرفه ای شهید رجایی کاشان

Technical and Vocational University of Kashan

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای شهید رجایی کاشان در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای شهید رجایی کاشان در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 22 درصد از البرز، 11 درصد از قم، 11 درصد از اردبیل، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۶%
۵۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای شهید رجایی کاشان در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کاردانی طراحی صنعتی ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %