دانشگاه پیام نور سنندج

دانشگاه پیام نور سنندج

Payame Noor University of Sanandaj

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کردستان
شهر
سنندج

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور سنندج در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور سنندج در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از کردستان، 7 درصد از البرز، 7 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کردستان
بیش از ۱۰ نفر
۸۶%
۸۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور سنندج در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کردستان، 7 درصد از البرز، 7 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی علوم اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی آموزش ابتدایی علوم تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %