دانشگاه پیام نور قوچان

دانشگاه پیام نور قوچان

Payame Noor University of Ghuchan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
قوچان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور قوچان در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور قوچان در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 7 درصد از خراسان شمالی، 7 درصد از خراسان جنوبی، 7 درصد از آذربایجان شرقی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۸۰%
۸۰%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور قوچان در آرمانگر عضو هستند که ۹۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۹۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷ %
کارشناسی فیزیک مهندسی حالت جامد
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی زمین شناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد علوم سیاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی کشاورزی آب و خاک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۳ %