دانشگاه پیام نور مرکز آباده

دانشگاه پیام نور مرکز آباده

Payame Noor University of Abadeh

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
آباده
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز آباده در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز آباده در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از فارس، 14 درصد از اصفهان، 14 درصد از تهران، 14 درصد از یزد، 14 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز آباده در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی کشاورزی علوم
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی فوق دیپلم حسابداری و کارشناسی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی روستایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی زیست شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %