دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب

دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب

Payame Noor University of Islamabdgharb

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمانشاه، 14 درصد از سایر استان ها، 14 درصد از البرز، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۷۱%
۷۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کرمانشاه، 14 درصد از سایر استان ها، 14 درصد از البرز، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی علوم کامپیوتر امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی شیمی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %