دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند

دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند

Payame Noor University of Nahavand

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
همدان
شهر
نهاوند
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از همدان، 40 درصد از تهران، 20 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک همدان، 40 درصد از تهران، 20 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی آمار
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی علوم اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم دامی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی جغرافیا
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %