دانشگاه پیام نور کهنوج

دانشگاه پیام نور کهنوج

Payame Noor University of Kahnooj

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
کهنوج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور کهنوج در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور کهنوج در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 17 درصد از چهارمحال و بختیاری، 17 درصد از یزد، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور کهنوج در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی آموزش ابتدایی علوم تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی اقتصاد حمل و نقل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %