دانشگاه گنبد کاووس

دانشگاه گنبد کاووس

Gonbadkavoos University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گلستان
شهر
گنبد کاووس
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه گنبد کاووس در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۲%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه گنبد کاووس در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گلستان، 19 درصد از تهران، 14 درصد از خراسان رضوی، 10 درصد از اصفهان، 10 درصد از مازندران، 5 درصد از سمنان، 5 درصد از لرستان، 5 درصد از خراسان شمالی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه گنبد کاووس در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی منابع طبیعی جنگلداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی اقتصاد نظری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی تربیت بدنی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی منابع طبیعی جنگلداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵ %