مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع غلات قائم (عج)

مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع غلات قائم (عج)

Center of Applied Science and Technology of Ghaaem ghallat industry

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع غلات قائم (عج) در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۲%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع غلات قائم (عج) در آرمانگر عضو هستند که ۹۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 5 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹۵%
۹۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع غلات قائم (عج) در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری صنایع غذایی صنعت شیرینی و شکلات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی صنایع شیمیایی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %