مرکز آموزش علمی کاربردی هشتگرد

مرکز آموزش علمی کاربردی هشتگرد

Center of Applied Science and Technology Hashtgerd

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
هشتگرد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی هشتگرد در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی هشتگرد در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از البرز، 22 درصد از قزوین، 11 درصد از همدان، 11 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵۶%
۵۶%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی هشتگرد در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %