موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفرینش

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفرینش

Afarinesh Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
لرستان
شهر
بروجرد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفرینش در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفرینش در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از لرستان، 13 درصد از همدان، 13 درصد از سمنان، 13 درصد از تهران، 13 درصد از ایلام، 13 درصد از البرز، و -۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفرینش در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کاردانی زبان و ادبیات انگلیسی دبیری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۳ %