موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تابناک

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تابناک

Tabnak Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
لامرد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تابناک در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تابناک در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از فارس، 17 درصد از بوشهر، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۸۳%
۸۳%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تابناک در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲ %