موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سنا

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سنا

Sana Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
پاسارگاد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سنا در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۷۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سنا در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 29 درصد از مازندران، 29 درصد از تهران، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سنا در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی گیاهان دارویی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد ژنتیک سلولی مولکولی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی زیست شناسی ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد علوم باغبانی گیاهان دارویی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %