موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی قدر کوچصفهان

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی قدر کوچصفهان

Ghadr Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
رشت

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی قدر کوچصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۸۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی قدر کوچصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گیلان، 18 درصد از البرز، 9 درصد از ایلام، 9 درصد از آذربایجان غربی، 9 درصد از قزوین، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۵%
۵۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی قدر کوچصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مدیریت بیمه
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %