موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهرگان

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهرگان

Mehregan Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مرکزی
شهر
محلات
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهرگان در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۸۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهرگان در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از البرز، 25 درصد از مرکزی، 13 درصد از خوزستان، 13 درصد از خراسان رضوی، 13 درصد از تهران، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهرگان در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی علوم باغبانی گیاهان دارویی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی فضای سبز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کاردانی باغبانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۳ %