موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نبی اکرم

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نبی اکرم

Nabiakram Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نبی اکرم در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نبی اکرم در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 24 درصد از تهران، 10 درصد از خراسان رضوی، 10 درصد از آذربایجان غربی، 5 درصد از فارس، 5 درصد از مازندران، 5 درصد از اردبیل، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نبی اکرم در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۸%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد هنر ارتباط تصویری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی هنر گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی هنر ارتباط تصویری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT سیستم های اطلاعاتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد MBA بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۶%
۲۶ %