موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی گنجینه هنر و معماری

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی گنجینه هنر و معماری

Institute of Higher Education of Treasury of Arts and Architecture

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمانشاه
شهر
کرمانشاه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی گنجینه هنر و معماری در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی گنجینه هنر و معماری در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمانشاه، 14 درصد از اصفهان، 14 درصد از لرستان، 14 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵۷%
۵۷%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی گنجینه هنر و معماری در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کرمانشاه، 14 درصد از اصفهان، 14 درصد از لرستان، 14 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی هنرهای تجسمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %