پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Shiraz University of Medical Sciences Campus

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از فارس، 20 درصد از ایلام، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۸۰%
۸۰%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع ایمنی و بهداشت
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی خانواده
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
دکترا پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی علوم سیاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی امداد مدیریت عملیات
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %