پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Kerman University of Medical Sciences Campus

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
کرمان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 13 درصد از تهران، 13 درصد از یزد، 13 درصد از قزوین، 13 درصد از هرمزگان، 13 درصد از اصفهان، و -۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی بیهوشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۴ %