پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

Shahidbeheshti University of Medical Sciences Campus

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 25 درصد از همدان، 25 درصد از کردستان، 25 درصد از خراسان جنوبی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %