در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا دات نت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که دات نت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند دات نت را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند دات نت را بصورت متوسط و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند دات نت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب