در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا ریخته گری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ریخته گری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ریخته گری را بصورت مبتدی و حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ریخته گری را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ریخته گری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
کاربران منتخب