در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا طراحی بسته بندی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که طراحی بسته بندی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی بسته بندی را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی بسته بندی را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی بسته بندی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶۳%
کاربران منتخب