در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا کمک پرستار را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کمک پرستار را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند کمک پرستار را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کمک پرستار را بصورت متوسط و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کمک پرستار را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
کاربران منتخب