در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا کمک پرستار را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کمک پرستار را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند کمک پرستار را بصورت مبتدی و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کمک پرستار را بصورت متوسط و حدود ۸۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کمک پرستار را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۸۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۷۱%
کاربران منتخب